STATUT TENIS KLUBA UMAG

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN br. 74/2014, dalje u nastavku: Zakon) Skupština Udruge Tenis klub „Umag˝ Umag , OIB 58483713873, RB 18000248 (dalje u nastavku: Udruga) na svojoj sjednici održanoj 21.ožujka 2015 godine u prostorijama Udruge u Umagu, Savudrijska 15, donijela je novi:

STATUT UDRUGE TENIS KLUB „UMAG“ UMAG

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Udruga ima Statut.

Statut je temeljni opći akt Udruge koji donosi skupština Udruge. Ostali opći akti, ako ih Udruga donosi, moraju biti u skladu sa Statutom.

Ovim se Statutom uređuje naziv Udruge, skraćeni naziv; sjedište Udruge; teritorij djelovanja Udruge zastupanje; znak Udruge i njegov izgled izgled pečata Udruge; ciljevi Udruge, područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima; ciljane skupine Udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge; gospodarske djelatnosti Udruge sukladno zakonu; način osiguranja javnosti djelovanja Udruge; uvjeti i način učlanjivanja u Udrugu; prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova; stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela Udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica; izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora Udruge; prestanak postojanja Udruge; imovina Udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom Udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka Udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge i druga pitanja od značaja za Udrugu Tenis klub ˝Umag˝Umag.

NAZIV I SJEDIŠTE, TERITORIJ DJELOVANJA UDRUGE, ZASTUPANJE, PEČAT UDRUGE, ZNAK UDRUGE.

Članak 2.

Naziv Udruge glasi: Tenis klub „Umag“ Umag

Skraćeni naziv Udruge glasi: TK „Umag“ Umag

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Umagu u prostorijama Udruge, Savudrijska 15.

Odluku o adresi i promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Upravni odbor Udruge. Teritorij djelovanja Udruge je područje Grada Umaga.

Članak 4.

Udrugu zastupaju:

Predsjednik Udruge, 2.Dopredsjednik Udruge i 3.Tajnik Udruge.

Skupština Udruge može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge. Udruga ima svojstvo pravne osobe.

Za preuzete obaveze u pravnom prometu prema trećima, Udruga odgovara svojim sredstvima kojima raspolaže. Udruga ima svoj žiro račun.

Ovlaštene osobe mogu sklapati ugovore i preuzimati druge obveze glede raspolaganja imovinom

Udruge samo na osnovu programa i prema financijskom planu, a sukladno odlukama Skupštine i Upravnog odbora Udruge.

Skupština udruge može ovlastiti i druge osobe za zastupanje s tim da im u odluci utvrdi opseg i vrstu njihovih ovlasti.

U poslovima s bankom, akte potpisuje Predsjednik ili Tajnik Udruge ili posebno ovlašteni član.

Članak 5.

Udruga ima svoj pečat i amblem.

Pečat Udruge je elipsastog oblika, veličine 38 x 14 mm i sadrži tekst: Tenis klub „Umag“ Umag ( pisano u tri reda).

Pečat čuva Tajnik Udruge. Ovlašteni su ga koristiti Predsjednik i Tajnik Udruge.

Članak 6.

Udruga može imati znak. Oblik i vizualno rješenje određuje Skupština udruge posebnom odlukom.

CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, CILJANA SKUPINA, DJELATNOSTI UDRUGE

Cilj Udruge

Članak 7.

Cilj Udruge je: Sportska rekreacija - Tenis

Poticanje i razvijanje teniskog sporta kao rekreativne aktivnosti na području grada Umaga.

Područje djelovanja sukladno cilju

Članak 8.

Područje djelovanja Udruge sukladno cilju je: Sportska rekreacija - Tenis (rb. 12.4 )

Ciljana skupina

Članak 9

Ciljana skupina Udruge s obzirom na članstvo su: građani - opća populacija (opća oznaka 19 )

Djelatnost kojom se ostvaruje cilj

Članak 10

Djelatnost kojom se ostvaruje cilj Udruge je: Sport -Sportska rekreacija - Tenis (rb. 12.4) Sukladno Zakonu o sportu sadržaj djelatnosti kojima se Udruga bavi je:

- sudjelovanje u sportskom natjecanju

- sportska priprema

- sportska rekreacija

- sportska poduka

- organiziranje sportskog natjecanja

- vođenje sportskih natjecanja

- upravljanje i održavanje sportskom građevinom

Gospodarske djelatnosti Udruge

Članak 11.

Radi ostvarivanja ciljeva Udruga će sukladno posebnim propisima, obavljati ili planirati obavljati slijedeće gospodarske djelatnosti.

- iznajmljivanje teniskih terena ( NKD 2007-68.20)

- iznajmljivanje poslovnog prostora ( NKD 2007–68.20 )

Udruga može obavljati i gospodarske djelatnosti, te se sredstva za realizaciju programskih aktivnosti mogu stjecati i od prihoda ostvarenih obavljanjem gospodarskih djelatnosti a sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti, ali ih ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe.

Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti Udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora

sukladno Statutu Udruge koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih statutom. Za obveze prema trećima, Udruga odgovara čitavom svojom imovinom. Pritom, osnivači i članovi Udruge ne odgovaraju za obveze udruge svojom vlastitom, privatnom imovinom.

Po ukazanoj potrebi Skupština Udruge će radi ostvarivanja ciljeva, a sukladno posebnim propisima donijeti odluku o obavljanju određenih gospodarskih djelatnosti.

JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Članak 12.

Rad Udruge je javan, a javnost rada i izvješćivanje javnosti ostvaruje se sukladno s ovim Statutom. Javnost rada Udruge ostvaruje se naročito:

- izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge.

- javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost.

- izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge.

- korištenjem informacijsko - komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže, tisak i slično).

- javnim priopćavanjem.

- Objavljivanjem planova, programa, odluka i drugih akata na oglasnoj ploči Udruge i na web stranici Udruge.

- organiziranjem posebnih događanja.

- Upravni Odbor može utvrditi i druge odgovarajuće načine.

- Za ostvarivanje javnosti rada odgovoran je Tajnik Udruge.

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 13.

Članom Udruge mogu postati fizičke poslovno sposobne osobe sa prebivalištem ili trajnim nastanjenjem na području Grada Umaga pisanim zahtjevom Upravnom odboru, potpisom pristupnice i plaćanjem članarine za tekuću godinu (redovni članovi). Članstvo obnavljaju plaćanjem godišnje članarine do 01. ožujka tekuće godine.Time izjavljuju da su zainteresirani za rad u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaćaju odredbe Statuta.

Članovima mogu samo za tekuću godinu postati podnošenjem pismenog zahtjeva i potpisom pristupnice , te plaćanjem godišnje članarine postati i drugi državljani Republike Hrvatske kao i stranci (privremeni članovi). O prijemu privremenih članova odlučuje Upravni odbor.

Članom Udruge mogu postati i djeca i maloljetnici s prebivalištem ili trajnim nastanjenjem na području Grada Umaga (redovni članovi bez prava glasa), a sukladno Zakonu.

Udruga može imati i počasne članove.

Članom Udruge se postaje danom upisa u popis članova.

Redovni članovi Udruge mogu birati i biti birani u sva tijela Udruge. Članovi Udruge posjeduju člansku iskaznicu i plaćaju godišnju članarinu. Visinu članarine, te popuste utvrđuje Upravni odbor Udruge.

Članak 14.

Udruga vodi popis članova.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u Udruzi, a može sadržavati i druge podatke.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Popis članova vodi Tajnik Udruge.

Članak 15.

Prava, obveze i odgovornost članova Udruge su:

- aktivno sudjelovati u upravljanju poslovima Udruge.

- birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom.

- biti informirani o aktivnostima Udruge.

- aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Udruge.

- u obavljanju djelatnosti Udruge poštivati odredbe zakona i ovog Statuta.

- plaćati članarinu.

Članak 16.

Članstvo u Udruzi prestaje:

- prestankom postojanja Udruge.

- istupanjem, danom podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva, Upravnom odboru.

- isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti.

- isključenjem zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu.

- smrću člana.

Stegovna odgovornost članova

Članak 17.

Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

- kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge. nepoštivanje odredaba Statuta.

- nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge

- neizvršavanje preuzetih obveza.

- nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi.

- nesavjesno ili nezakonito raspolaganje imovinom Udruge.

- narušavanje ugleda Udruge.

Članak 18.

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.

- stegovni postupak pokreće Upravni odbor.

- stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Upravni odbor.

Članak 19.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu. Stegovni postupak vodi se sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti članova Udruge koji donosi Skupština udruge.

Članak 20.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći slijedeće stegovne mjere: 1.opomene ili

isključenje iz Udruge.

Članak 21.

Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od 15 dana,

- 5 -

računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština Udruge je dužna riješiti žalbu na svojoj narednoj sjednici. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 22.

Svaki član Udruge ima pravo pisanim putem upozoriti Upravni odbor ili Skupštinu Udruge na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge, ili na rad pojedinih članova ili tijela Udruge. Na takva upozorenja i pritužbe, Upravni odbor je dužan odgovoriti pismeno u roku od 30 dana od njihova primitka.

UPRAVLJANJE UDRUGOM

Članak 23.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Članak 24.

Tijela Udruge su:

Skupština Udruge

Upravni odbor

Predsjednik Udruge

Dopredsjednik Udruge

4. Tajnik Udruge

Skupština Udruge

Članak 25.

Skupština Udruge je najviše tijelo upravljanja radom Udruge i predstavlja neposredni oblik odlučivanja.

Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge.

Članak 26.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četvrte godine.

Članak 27.

Sjednice skupštine saziva i vodi Predsjednik Udruge.

U slučaju njegove spriječenosti sjednicu Skupštine vodi Dopredsjednik Udruge, a ako je on spriječen, Tajnik Udruge.

Skupština se saziva najmanje 7 dana prije održavanja sjednice pismenim pozivom koji se objavljuje na oglasnoj ploči Udruge, slanjem emaila članovima s email adresom, web stranicama udruge i ostalim društvenim internet stranicama Udruge.

Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Ukoliko Predsjednik Udruge ne sazove Skupštinu najmanje jednom godišnje, Skupštinu može sazvati i Upravni odbor, ili po inicijativi najmanje jedna četvrtina (1/4) redovnih članova Udruge uz prethodno obavještavanje.

Članak 28.

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Udruge ili Upravni odbor na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje 1/2 članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva sazvati će je predlagatelji i o njoj obavijestiti nadležni organ uprave.

Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom u prethodnom članku.

Članak 29.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge koja su ovlaštena sazvati sjednicu Skupštine, sjednica Skupštine se saziva prema postupku opisanom u prethodnom članku.

Članak 30.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina redovnih članova Udruge.

Sve odluke iz svoje nadležnosti Skupština donosi natpolovićnom većinom glasova nazočnih redovnih članova Udruge.

Odluka o prestanku djelovanja Udruge donosi se natpolovičnom većinom glasova nazočnih redovnih članova Udruge.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem osim izbora Predsjednika i Tajnika Udruge koje bira tajnim glasanjem, a izabran je kandidat koji dobije najveći broj glasova nazočnih redovnih članova sa pravom glasa.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 31.

Skupština Udruge ima slijedeća prava i obveze:

- usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune.

- bira i razrješava članove Upravnog odbora, Predsjednika, Dopredsjednika, Tajnika, kao i počasnog predsjednika ili dopredsjednika.

- bira i razrješava Likvidatora Udruge.

- odlučuje o udrživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga.

- usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu.

- usvaja godišnje financijsko izvješće.

- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge.

- donosi odluku o statusnim promjenama.

- odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

- utvrđuje politiku razvoja Udruge.

- donosi osnovnu programsku orijentaciju, plan razvoja i godišnji program rada Udruge.

- ukoliko Skupština ne usvoji završni račun Predsjednik Udruge je dužan odmah predložiti glasanje o povjerenju njemu i Upravnom odboru. U slučaju izglasavanja nepovjerenja, smatra se da su opozvani i Predsjednik i Upravni Odbor Udruge. Skupština se odgađa, te se zakazuje za idući termin, ne duže od 15 dana u kojem roku svi članovi Udruge mogu predlagati kandidate za Predsjednika Udruge.

- do izbora novog Predsjednika, Upravni odbor i Predsjednik obavljaju svoje dužnosti.

Predsjednik udruge

Članak 32.

Predsjednik Udruge ovlašten je za zastupanje udruge.

Predsjednik Udruge obavlja izvršne i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 33.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od 4 godine. Ista osoba može više puta biti biranja za Predsjednika Udruge.

Za svoj rad Predsjednik Udruge je odgovoran Skupštini Udruge kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.

Predsjednika Udruge bira i razrješava Skupština iz svog sastava tajnim glasanjem većinom glasova prisutnih redovnih i počasnih članova na vrijeme od četiri (4) godine, a izabran je kandidat koji dobije najveći broj glasova prisutnih članova.

Kandidate za Predsjednika mogu prije i na izbornoj skupštini isticati Upravni odbor i svaki redovni član. Istaknuti kandidati dužni su se izjasniti da li prihvaćaju kandidaturu.

Članak 34.

Predsjedniku Udruge može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

- na vlastiti zahtjev

- u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od 3 mjeseca, te

- opozivom

Članak 35.

Do opoziva Predsjednika Udruge može doći zbog razloga navedenih u članku 17. i članku 37. ovog Statuta.

Postupak za opoziv može se pokrenuti na zahtjev Upravnog odbora ili na zahtjev najmanje jedne četvrtine (1/4) redovnih članova Udruge.

O zahtjevu za opoziv Predsjednika Udruge raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.

Predsjednik Udruge bit će opozvan ako je odluka o opozivu donesena natpolovičnom većinom nazočnih redovnih članova Udruge.

Članak 36.

U slučaju prestanka mandata Predsjednika Udruge prije isteka vremena na koje je biran provodi se i postupak izbora novog Predsjednika Udruge za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge.

U slučaju opoziva Predsjednika Udruge, na sjednici na kojo je isti opozvan bira se novi Predsjednik Udruge za preostali dio mandata.

Članak 37.

Predsjednik Udruge ima slijedeća prava i obveze:

- odgovara za zakonitost rada Udruge.

- vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine.

- odgovoran je za podnošenje godišnje financijskog izvješća Skupštini.

- dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga.

- sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge.

- obavlja druge poslove koji proizlaze iz odredbi Statuta.

- saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora i rukovodi njihovim radom.

- potpisuje akte koje donosi Skupština i Upravni odbor.

- predlaže izbor i razrješenje Tajnika i članova Upravnog odbora.

- predstavlja i zastupa Udrugu.

- brine o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine i Upravnog odbora.

Dopredsjednik Udruge

Članak 38.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Udruge u svim poslovima zamjenjuje ga Dopredsjednik Udruge.

Dopredsjednik Udruge je odgovoran za zakonitost rada Udruge kad u slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje Predsjednika Udruge.

Brine se o zakonitosti rada Udruge.

Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednika Udruge na odgovarajući se način primjenjuju na Dopredsjednika Udruge.

Dopredsjednika Udruge bira i razrješava Skupština, na prijedlog Predsjednika Udruge ili Upravnog odbora Udruge, javnim glasanjem većinom glasova nazočnih članova.

Dopredsjednik se bira na vrijeme od četiri (4) godine, s tim da ista osoba može biti ponovo birana za Dopredsjednika Udruge.

Tajnik Udruge

Članak 39.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika i Dopredsjednika Udruge u svim poslovima zamjenjuje ga Tajnik Udruge.

Tajnik Udruge je odgovoran za zakonitost rada Udruge kada u slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje Predsjednika Udruge.

Brine se za zakonitost rada

Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednika Udruge na odgovarajući se način primjenjuju na Tajnika Udruge.

Tajnika bira i razrješava Skupština, na prijedlog Predsjednika ili Upravnog odbora, tajnim glasanjem većinom glasova prisutnih članova.

Tajnik se bira na vrijeme od četiri (4) godine, s tim da ista osoba može biti ponovo birana za Tajnika.

Članak 40.

Za Tajnika može biti izabrana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

- najmanje srednju stručnu spremu.

- da ima radno iskustvo u oblasti sporta.

Članak 41.

Tajnik Udruge samostalan je u radu i za svoj rad odgovara Upravnom odboru i Skupštini Udruge.

- odgovara za pravodobnu priprema materijala za sjednicu organa Udruge.

- izvršava odluke i druge obaveze iz dokumenata Udruge.

- obavlja stručne, administrativne i druge poslove za Udrugu.

- po svojoj funkciji, član je Upravnog odbora.

- izvršava financijski plan.

- pomaže Predsjedniku Udruge u radu.

- izvješćuje Skupštinu o svojim aktivnostima u vremenu između dvije sjednice.

- čuva pečate, štambilje i slaže arhivu Udruge.

- izvršava druge obveze koje mu po prirodi njegova posla pripadaju.

- saziva Upravni odbor kada se steknu uvjeti po ovom Statutu.

Upravni Odbor Udruge

Članak 42.

Članove Upravnog odbora bira Skupština na prijedlog Predsjednika Udruge. Upravni odbor udruge ima 7 (sedam) članova.

Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik Udruge su članovi Upravnog odbora po funkciji.

Mandat Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine, te prestaje kada prestaje i mandat Predsjednika.

Članak 43.

Upravni odbor ima slijedeća prava i obveze:

- brine se o zakonitosti rada Udruge.

- utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata iz nadležnosti Skupštine.

- predlaže Skupštini osnovnu programsku orijentaciju rada i djelovanja Udruge, godišnji program, financijski plan te prihvaćanje zaključnog računa Udruge, te odgovara za materijalno poslovanje.

- izrađuje i predlaže Skupštini mjerila za valorizaciju raznih programa, dodjelu nagrada, priznanja, počasnog članstva i sl.

- odlučuje o korištenju sredstava u okviru financijskog plana.

- imenuje žiri za dodjelu nagrada, razmatra pitanja iz redovnog rada Udruge i poduzima određene mjere za njihovo rješavanje.

- osniva po potrebi komisije za razradu pojedinih pitanja, te ovlašćuje pojedine članove za poduzimanje aktivnosti iz nadležnosti Upravnog odbora.

- organizira obavljanje stručnih, administrativnih i ostalih poslova za potrebe Udruge.

- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, kao i one koje mu povjeri Skupština.

- može po potrebi kooptirati najviše 3 člana, a odluku mora podnijeti na odobrenje Skupštini na prvoj idućoj sjednici koja odluku o potvrdi ili odbijanju donosi javnim glasanjem, a mandat kooptiranih članova istječe kada i mandat izabranih.

- odlučuje o prijemu u redovno, privremeno i počasno članstvo.

Članak 44.

Upravni odbor odlučuje na sjednicama koje se održavaju po potrebi.

Osim Predsjednika Upravni odbor može sazvati i Tajnik Udruge ili na zahtjev:

- Skupštine

- najmanje jedna četvrtina (1/4) članova Udruge s pravom glasa.

Članak 45.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovice članova. Upravni odbor odluke donosi javnim glasovanjem i to većinom glasova svojih članova. U slučaju jednakog broja glasova odlučuje glas Predsjednika, a ako je on odsutan glas Dopredsjednika,a ako je on odsutan glas Tajnika.

Upravni odbor može održavati i telefonske sjednice, a odluke donesene na takvoj sjednici Tajnik udruge je dužan dostaviti svim članovima naknadno u pismenom obliku.

Članak 46.

Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

Skupština može na prijedlog Predsjednika ili po samostalnoj odluci, opozvati pojedinog člana. Upravnog odbora i prije isteka njegovog mandata, ako ocijeni da postupa protivno Statutu Udruge, odnosno, da ne provodi utvrđenu politiku i donijete odluke.

Svaki član Upravnog odbora može ponijeti ostavku na svoje članstvo. Ostavka se podnosi Upravnom odboru ili Skupštini.

U slučaju ostavke više od polovice članova upravnog odbora predsjednik ili tajnik dužni su odmah sazvati Skupštinu i predložiti izbor novih članova.

Druga tijela Udruge

Članak 47.

Skupština i Upravni odbor po potrebi osnivaju stalne i povremene komisije, odbore i druga radna tijela radi razrade i pripreme prijedloga o pitanjima iz svoje nadležnosti.

Odlukom o osnivanju komisije i slično, određuju se njeni zadaci, sastav, rok za pripremu prijedloga i druga pitanja.

UDRUŽIVANJE UDRUGA I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGA

Članak 48.

Udruga se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 49.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarskih djelatnosti, financiranjem programa i djelatnosti Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, njezine nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.

Članak 50.

Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

O raspolaganju imovinom odlučuje Skupština Udruge, Predsjednik Udruge, Dopredsjednik Udruge, Tajnik Udruge, Upravni odbor Udruge, a u skladu s drugim odgovarajućim odredbama Statuta.

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 51.

Udruga prestaje postojati:

- odlukom Skupštine Udruge o prestanku Udruge.

- odlukom Skupštine Udruge o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom Udruge razdvajanjem.

- u drugim slučajevima predviđemim Zakonom.

Odluke Skupštine Udruge iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom svih članova Udruge.

Likvidator Udruge

Članak 52.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.

Članak 53.

Likvidatora bira i opoziva Skupština Udruge na mandat od 4 godine. Ista osoba može više puta biti birana za Likvidatora.

Članak 54.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Udruge.

U slučaju da se iz bilo kojeg razloga Skupština Udruge ne može sastati i donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe Grad Umag.

NAČIN RIJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 55.

Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su taj spor riješiti mirenjem. Ako posupak mirenja ne uspije, članovi Udruge spor riješavaju pred mjesno nadležnim općinskim sudom.

Članak 56.

Članovi Udruge u svim poslovima od interes i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.

U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

Članak 57.

U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome brz odlaganja izvijestiti Upravni odbor Udruge i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Članak 58.

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može zatražiti mišljenje Upravnog odbora.

U slučaju pojavljivanja sukoba interesa Upravni odbor Udruge dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.

Statut Udruge odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština Udruge večinom glasova nazočnih članova Udruge. Skupština pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina redovnih članova Udruge, nakon provedene rasprave.

Članak 60.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje jedna četvrtina (1/4) redovnih članova Udruge, i podnosi se u pisanom obliku Predsjedniku Udruge, koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve slijedeće sjednice Skupštine.

Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

Članak 61.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština. Tumačenje drugih akata daje Upravni odbor Udruge.

Članak 62.

Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana potvrde Statuta od strane Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, ali Predsjednik, Tajnik i Upravni odbor nastavljaju sa radom do održavanja izborne Skupštine.

U roku od 60 dana po potvrdi, Predsjednik Udruge je dužan sazvati Skupštinu radi izbora Predsjednika, Dopredsjednika, Tajnika i članova Upravnog odbora u skladu sa odredbama Statuta.

Predsjednik Udruge: Nenad Buvinić

U Umagu, 21. ožujka 2015. godine.

STATUT UDRUGE TENIS KLUB „UMAG“ UMAG - pdf dokument